Rådet för Finansiell Rapportering


Rådet för finansiell rapportering anpassar och utvecklar rekommendationer kring god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Därutöver tillvaratar Rådet svenska intressen internationellt inom redovisningsområdet. Rådet håller i det arbetet svenska företag och övriga intressegrupper informerade med möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar.

Rådet arbetar proaktivt för att påverka internationell normgivning bl.a. genom sitt deltagande i European Financial Reporting Advisory Groups Consultative Forum of Standard Setters (EFRAG CFSS:s) möten för europeiska nationella normgivare på redovisningsområdet. Vid dessa möten deltar även företrädare för såväl EU-kommissionen, ESMA och IASB. I detta forum förbereds även EUs ställningstagande inför möten i Accounting Standards Advisory Forum (ASAF), där IASB kvartalsvis träffar de viktigaste globala normgivarna. I frågor som bedöms ha stor betydelse för noterade företag deltar Rådet i IASB:s arbetsgrupper. Rådet avger även remissvar bl.a. på utkast till nya eller reviderade redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden från IASB respektive IFRIC.

De ståndpunkter och den argumentation Rådet för fram grundar sig på diskussioner med organiserade representanter för det svenska näringslivet. För att förstärka argumentationen från ett slutanvändarperspektiv har även finansanalytiker knutits till Rådets organisation.

Eftersom noterade företag i Europa skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden antagna av EU och utgivna av IASB samt dess tolkningsorgan IFRIC, inskränks Rådets normgivning till koncernredovisningens särsvenska förhållanden och upplysningskrav.

Rådet har publicerat två egna rekommendationer (RFR 1 och 2) för noterade företag samt tagit över ansvaret för sex uttalanden som berör särsvenska förhållanden. Dessa rekommendationer och uttalanden uppdateras löpande genom ändringsmeddelanden. I takt med EUs godkännande av nya rekommendationer kommer ändringar fortsättningsvis att införas i dessa rekommendationer. Nya uttalanden kan bli aktuella till följd av frågor av generell natur från noterade bolag.

Samtliga Rådets normer och övrigt publicerat material samt närmare upplysningar om Rådets sammansättning och kontaktpersoner finns på dess hemsida: www.radetforfinansiellrapportering.se. Kontakt med Rådet kan tas via e-post till info@radetforfinansiellrapportering.se eller på telefon: 073- 397 24 80