Om självregleringens sakorgan


Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har till ändamål att främja iakttagande och utveckling av god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen verkar genom sitt dotterbolag Självregleringen i Sverige Service AB där följande fem sakorgan ingår:

  • Aktiemarknadsnämnden som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden
    • Aktiemarknadens självregleringskommitté utfärdar regler för aktiemarknaden
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn som har som uppgift att utföra granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på basen av en delegation från Finansinspektionen
  • Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering