Stämmobeslut


Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens verksamhet drivs genom Självregleringen i Sverige Service AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och tillhandahåller service till föreningens medlemmar och till näringslivet när det gäller god sed på den svenska aktiemarknaden.

Stämmoprotokoll från Självregleringen i Sverige Service ABs årsstämmor under de senaste åren återfinns i vänstermenyn.